Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Kierownictwo firmy GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG. traktuje ochronę danych osobowych priorytetowo. Ze stron internetowych GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG można zasadniczo korzystać bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać za pośrednictwem naszej strony internetowej ze specjalnych usług naszej firmy, przetwarzanie danych osobowych może okazać się nieodzowne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, uzyskujemy generalnie na nie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi dla firmy GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG. Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności o swoich prawach.

Firma GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może nie być całkowicie bezpieczna, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

 

1. Definicje

Polityka prywatności firmy GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG opiera się na pojęciach stosowanych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności ma być czytelna i zrozumiała zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących pojęć:

 • a) Dane osobowe: Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przyporządkowanie jej do określonego identyfikatora, takiego jak nazwa, numeru identyfikacyjnego, lokalizacji, identyfikatora internetowego lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, które wyrażającą fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.
 • b) zainteresowana osoba: Osoba, której dane dotyczą oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.
 • c) Przetwarzanie: Przetwarzanie oznacza każdą operację lub szereg operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów (lub bez nich) w związku z danymi osobowymi. Do procesów tych zalicza się np. gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikowanie, selekcjonowanie, kontrolowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub pozwiązywanie, ograniczenie przetwarzania, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania: Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie: Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą miejsca pobytu tej osoby fizycznej.
 • f) Pseudonimizacja: Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można przyporządkować ich konkretnej osobie bez korzystania z dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • g) odpowiedzialny lub odpowiedzialny za przetwarzanie: Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i środki takiego przetwarzania danych są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administratora można wyznaczać, ew. określać kryteria jego wyboru, zgodnie z prawem unijnym lub prawem państwa członkowskiego.
 • h) Podmiot przetwarzający: Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.
 • i) Odbiorca: Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stronami trzecimi, czy nie. Urzędy, które mogą uzyskać wgląd w dane osobowe w ramach określonego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia: Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub każdy inny podmiot poza osobą, której dane dotyczą, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym i osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
 • k) Zgoda: Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego potwierdzenia, na przetwarzanie w konkretnym przypadku danych osobowych jej dotyczących.

 

2. Nazwa i adres administratora przetwarzanych danych

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych regulacji w tym zakresie jest:

GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG
Breiter Weg 40
51702 Bergneustadt
Niemcy

Inspektor Ochrony Danych GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG:
Dieter Müller

Tel.: +49 2261-401-0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@gizeh.com
Internet: www.gizeh.de

 

3. Ciasteczka

Strony internetowe GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG używają ciasteczek. Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa ciasteczek. Wiele tych plików zawiera tzw. identyfikatory ciasteczek (cookie ID). Jest to unikalny identyfikator pliku. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisywane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisane zostało ciasteczko. Dzięki temu odwiedzone strony internetowe i serwery odróżniają przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora ciasteczka.

Dzięki stosowaniu ciasteczek firma GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG może oferować użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazny serwis, który nie byłyby możliwy bez wykorzystania ciasteczek.

Za pomocą ciasteczka możemy zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Ciasteczka pozwalają nam rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Ma to na celu ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej wykorzystującej ciasteczka nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy ją odwiedza, ponieważ wykonuje to za niego strona internetowa i ciasteczko przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest ciasteczko koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą ciasteczka artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie ciasteczek przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu ciasteczek. Ponadto już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje zapisywanie ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej, może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

 

4. Gromadzenie danych ogólnych i informacji

Strona internetowa GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wchodzi na naszą stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można gromadzić takie informacje jak (1) typy i wersje stosowanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez komputer uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych komputera uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informatyczne.

Podczas korzystania z tych ogólnych danych i informacji, GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG nie identyfikuje w jakikolwiek sposób tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego działania naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te pobierane na zasadzie anonimowości dane i informacje firma GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG analizuje w celach statystycznych, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych, tak aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Odpowiednia maska wprowadzania danych, stosowana do rejestracji, określa, jakie dane osobowe są przy tym przekazywane administratorowi danych. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych i do jego własnych celów. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, np. firmie spedycyjnej, którzy będą również wykorzystywali dane osobowe wyłącznie do celów wewnętrznych właściwych dla administratora danych.

W wyniku rejestracji na stronie internetowej administratora danych zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych osobie, której dane dotyczą, a także data i godzina rejestracji. Dane te zapisywane są, ponieważ tylko w ten sposób możemy zapobiegać nadużywaniu naszych usług, oraz z uwagi na fakt, że w razie potrzeby można je wykorzystać do wyjaśnienia popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne jako zabezpieczenie administratora danych. Dane te generalnie nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub dane te są wykorzystywane w postępowaniu karnym.

Rejestrację osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych, administrator danych wykorzystuje do oferowania tej osobie treści lub usług, które ze względu na ich charakter mogą być kierowane wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator w dowolnym momencie udostępnia jej informacje na temat tego, jakie jej dane osobowe są przechowywane. Ponadto administrator danych prostuje lub usuwa dane osobowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeżeli tylko nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Wszyscy pracownicy administratora danych służą w tym zakresie pomocą osobie, której dane dotyczą.

 

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub przez okres przewidziany przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, lub inny właściwy organ, w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli upłynął już okres przechowywania danych przewidziany przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, lub inny właściwy organ, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niej dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • b) Prawo dostępu do informacji: Każda osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia do uzyskania w dowolnym momencie nieodpłatnie informacji od administratora na temat przechowywanych na jej temat danych oraz kopię takiej informacji. Ponadto europejski ustawodawca i organ wydający rozporządzenia przyznał osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do następujących informacji:
  • cel przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym
  • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje dotyczące logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • c) Prawo do sprostowania: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia do bezzwłocznego sprostowania na żądanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto przy uwzględnieniu celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również za pomocą oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, żądać od administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:
  • Dane osobowe zostały pobrane do takich celów lub przetworzone w taki sposób, że nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie opierało się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator danych.
  • Dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
  W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przyczyn i żądania przez osobę, której dane dotyczą, usunięcia danych osobowych gromadzonych przez GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG, może ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG bez zbędnej zwłoki zleci wykonanie żądania usunięcia danych. Jeżeli firma GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG jako administrator upubliczniła dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje ona rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Pracownik GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG podejmie w danym przypadku niezbędne kroki.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  • Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, w którym administrator ma możliwość sprawdzić ich prawidłowość.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak potrzebuje ich osoba, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne wobec powodów osoby, której dane dotyczą.
      W przypadku zaistnienia jednego z powyższych warunków i żądania przez osobę, której dane dotyczą, ograniczenia danych osobowych gromadzonych przez GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG, może ona w tym celu w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG zleci ograniczenie przetwarzania danych.
 • f) Prawo do przenoszenia danych: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, otrzymać dane, które udostępniła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień ze strony administratora, któremu udostępniono dane osobowe, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to na prawa i wolności innych. W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem firmy GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG.
 • g) Prawo do sprzeciwu: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG zaprzestaje przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jeśli przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do takich celów. Dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw w stosunku do GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG zaprzestaje przetwarzać dane do tych celów. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do wnoszenia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem firmy GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie: Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Nie ma to zastosowania jeżeli ta decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą albo (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, albo (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG podejmuje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. eżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.
 • i) Prawo do wycofania udzielonej zgody Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i organ wydający rozporządzenia, w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania udzielonej zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 

8. Ochrona danych w przypadku aplikacji i w procesie rekrutacyjnym

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy kandydat przesyła odpowiednie dokumenty aplikacyjne do administratora danych drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia przez administratora danych umowy o pracę z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po poinformowaniu o decyzji odmownej, pod warunkiem że usunięcie nie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

 

9. Polityka prywatności w zakresie stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator wykorzystuje na tej stronie internetowej usługę Google Analytics (z funkcją anonimizacji) Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniach użytkowników stron internetowych. W ramach usługi analizy internetowej gromadzone są dane m.in. o tym, z której strony osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową ((tzw. strona odsyłająca), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem usługi Google Analytics jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA

Administrator korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „gat._anonymizeIp()”. Poprzez to rozszerzenie adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem usługi Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane w ten sposób dane i informacje m.in. do analizy korzystania z naszej strony internetowej, do sporządzania raportów z aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics zapisuje ciasteczko w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są ciasteczka, zostało wyjaśnione powyżej. Po zapisaniu ciasteczka Google może analizować użytkowanie naszej strony internetowej. Po wejściu na jedną ze stron tego serwisu internetowego, którego operatorem jest administrator danych i który wykorzystuje usługę Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, otrzymuje automatycznie polecenie w ramach usługi Google Analytics przekazania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje m.in. do śledzenia pochodzenia użytkowników i kliknięć oraz do umożliwienia naliczania prowizji.

Ciasteczko przechowuje dane osobowe, takie jak przykładowo czas wejścia na stronę, lokalizacja, z którego nastąpiło wejście na stronę oraz częstotliwość, z jaką osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP używanego przez nią łącza internetowego, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dane te są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać dane osobowe zgromadzone w procesie technicznym stronom trzecim.

Jak już wyżej wspomniano, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie ciasteczek przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu ciasteczek. Taka konfiguracja przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google zapisywanie ciasteczek w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, ciasteczka już zapisane przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się gromadzeniu i przetwarzaniu danych generowanych przez Google Analytics, związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, oraz uniemożliwić to. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek ten informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalację dodatku do przeglądarki Google uważa za równoznaczne z wyrażeniem sprzeciwu. W przypadku późniejszego usunięcia, sformatowania lub zainstalowania ponownie systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, musi ona – w celu dezaktywacji Google Analytics – ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która podlega jej zwierzchnictwu, można go ponownie zainstalować lub aktywować.

Więcej informacji wraz z polityką prywatności obowiązującą w Google można znaleźć na stronach www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz www.google.com/analytics/terms/de.html . Więcej szczegółowych informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym adresem: www.google.com/intl/de_en/analytics/.

 

10. Podstawy prawne przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania, w przypadku którego uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w przypadku operacji przetwarzania, niezbędnych do realizacji dostaw towarów lub świadczenia innego typu usług lub usług wzajemnych, to podstawę przetwarzania stanowi art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania umowy, takich jak zapytania dotyczące naszych produktów lub usług. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. zobowiązania podatkowe), to podstawę przetwarzania stanowi art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń, a jej nazwisko, wiek, dane dot. ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje należałoby przekazać lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas podstawę przetwarzania stanowi art. 6 I lit. d RODO. Ostatnią z podstaw przetwarzania może stanowić art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie opierają się operacje przetwarzania,  które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są dozwolone w szczególności dlatego, że są one wyraźnie określone przez ustawodawstwo europejskie. W jego myśl za uzasadniony interes można uznać sytuację, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

11. Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do zawarcia lub realizacji umowy.

 

13. Przepisy prawne lub umowne regulujące udostępnianie danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieudostępnienia danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Niekiedy do zawarcia umowy może być konieczne udostępnienie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Dane te będziemy następnie musieli przetwarzać. Przykładowo, osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek udostępnić nam dane osobowe w przypadku zawarcia z naszą firmą umowy. Niedostarczenie danych osobowych skutkowałoby niemożliwością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. W każdym przypadku osobno nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie konsekwencje miałoby nieudostępnienie danych osobowych.

 

14. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma odpowiedzialna nie stosujemy zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona przy pomocy generatora polityki prywatności firmy DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która jest zewnętrznym inspektor ochrony danych w Stuttgarcie, i we współpracy z adwokatem ds. ochrony danych, Christianem Solmecke, z siedzibą w Kolonii.

Inspektor Ochrony Danych GIZEH Verpackungen GmbH & Co. KG:
Dieter Müller

top